Old Archive

by

 

5767 (2006-2007)Parashat_Vzot_Habrachah1Parashat Vaetchanan1Parashat Shoftim1Parashat Shelach Lekha1Parashat Re’eh1Parashat Pinchas1

Parashat Nitzavim-VaYeilech1

Parashat Mattot-Masei1

Parashat Korach1

Parashat Ki Tetzei1

Parashat Ki Tavo1

Parashat Ha’azinu1

Parashat Eikev1

Parashat Devarim1

Parashat Chukat1

Parashat Beha’alotkha1

Parashat Balak1

5768 (2007-2008)Parashat Ki Tavo _2007-2008_Parashat Kedoshim _2007-2008_Parashat Ha’azinu _2007-2008_Parashat Emor _2007-2008_Parashat Eikev _2007-2008_Parashat Devarim _2007-2008_Parashat Chukat _2007-2008_

Parashat Chayei Sarah _2007-2008_

Parashat Bo _2007-2008_

Parashat Beshalach _2007-2008_

Parashat bereshit _2007-2008_

Parashat Behar _2007-2008_

Parashat Beha’alotkha _2007-2008_

Parashat Bechukotai _2007-2008_

Parashat Bamidbar _2007-2008_

Parashat Balak _2007-2008_

Parashat Acharei Mot _2007-2008_

 

5769 (2008-2009)Parashat Acharei Mot-Kedoshim _2008-2009_Pesach _2008-2009_Parashat Yitro _2008-2009_Parashat V’zot Habrachah _2008-2009_Parashat Vayishlach _2008-2009_Parashat Vayikra _2008-2009_Parashat Vayigash _2008-2009_2

Parashat Vayetzei _2008-2009_

Parashat Vayeshev _2008-2009_

Parashat Vayera _2008-2009_

Parashat Vayechi _2008-2009_2

Parashat Vayakhel-Pekudei _2008-2009_

Parashat Vaetchanan _2008-2009_

Parashat Va’era _2008-2009_2

Parashat Tzav _2008-2009_

Parashat Toldot _2008-2009_

Parashat Tetzaveh _2008-2009_

Parashat Terumah _2008-2009_

Parashat Tazria-Metzora _2008-2009_2

Parashat Shoftim _2008-2009_

Parashat Shmini _2008-2009_

Parashat Shemot _2008-2009_2

Parashat Shelach Lekha_2008-2009_

Parashat Re’eh _2008-2009_

Parashat Pinchas _2008-2009_

Parashat noach _2008-2009_

Parashat Nitzavim _2008-2009_

Parashat Naso _2008-2009_

Parashat Mishpatim _2008-2009_

Parashat Miketz _2008-2009_

Parashat Mattot-Masei _2008-2009_

Parashat Lekh Lekha _2008-2009_

Parashat Korach _2008-2009_

Parashat Ki Tisa _2008-2009_

Parashat Ki Tetzei _2008-2009_

Parashat Ki Tavo _2008-2009_

Parashat Ha’azinu _2008-2009_

Parashat Emor _2008-2009_

Parashat Eikev _2008-2009_

Parashat Devarim _2008-2009_

Parashat Chukat _2008-2009_

Parashat Chayei Sarah _2008-2009_

Parashat Bo _2008-2009_

Parashat Beshalach _2008-2009_

Parashat bereshit _2008-2009_

Parashat Behar-Bechukotai _2008-2009_

Parashat Beha’alotkha _2008-2009_

Parashat Bamidbar _2008-2009_

Parashat Balak _2008-2009_

Parashat Acharei Mot-Kedoshim _2008-2009_

 

 

5770 (2009-2010)Yom Kippur _2009-2010_Sukkot _2009-2010_Parashat Yitro _2009-2010_

Parashat V’zot Hab’rachah _2009-2010_

Parashat Vayishlach _2009-2010_

Parashat Vayikra _2009-2010_

Parashat Vayigash _2009-2010_

Parashat Vayetzei _2009-2010_

Parashat Vayeshev _2009-2010_

Parashat Vayera _2009-2010_

Parashat Vayechi _2009-2010_

Parashat Vayakhel-Pekudei _2009-2010_

Parashat Vaetchanan _2009-2010_

Parashat Va’era _2009-2010_

Parashat Tzav _2009-2010_

Parashat Toledot _2009-2010_

Parashat Tetzaveh _2009-2010_

Parashat Terumah _2009-2010_

Parashat Tazria_ Metzora _2009-2010_

Parashat Shoftim _2009-2010_

Parashat Shemot _2009-2010_

Parashat Shmini _2009-2010_

Parashat Shemot _2009-2010_

Parashat Shelach Lekha _2009-2010_

Parashat Re’eh _2009-2010_

Parashat Pinchas _2009-2010_

Parashat Noach _2009-2010_

Parashat Nitzavim_Vayeilech _2009-2010_

Parashat Naso _2009-2010_

Parashat Mishpatim _2009-2010_

Parashat Miketz _2009-2010_

Parashat Mattot-Masei _2009-2010_

Parashat Lekh Lekha _2009-2010_

Parashat Korach _2009-2010_

Parashat Ki Tisa _2009-2010_

Parashat Ki Tetzei _2009-2010_

Parashat Ki Tavo _2009-2010_

Parashat Ha’azinu _2009-2010_

Parashat Emor _2009-2010_

Parashat Eikev _2009-2010_

Parashat Devarim _2009-2010_

Parashat Chukat _2009-2010_

Parashat Chayei Sarah _2009-2010_

Parashat Bo _2009-2010_

Parashat Beshalach _2009-2010_

Parashat bereshit _2009-2010_

Parashat Behar_Bechukotai _2009-2010_

Parashat Beha’alotkha _2009-2010_

Parashat Bamidbar _2009-2010_

Parashat Balak _2009-2010_

Parashat Acharei_Mot_Kedoshim _2009-2010_

 

5771 (2010-2011)WhyPassoverParashat Yitro _2010-2011_Parashat Vezot Habrachah _2010-2011_

Parashat Vayishlach _2010-2011_

Parashat Vayikra _2010-2011_

Parashat Vayigash _2010-2011_

Parashat Vayetze _2010-2011_

Parashat Vayeshev _2010-2011_

Parashat Vayera _2010-2011_

Parashat Vayechi _2010-2011_

Parashat Vayakhel _2010-2011_

Parashat Va’etchanan _2010-2011_

Parashat Va’era _2010-2011_

Parashat Tzav _2010-2011_

Parashat Toldot _2010-2011_

Parashat Tetzave _2010-2011_

Parashat Terumah _2010-2011_

Parashat Tazria _2010-2011_

Parashat Shoftim _2010-2011_

Parashat Shemot _2010-2011_

Parashat Shemini _2010-2011_

Parashat Shelach _2010-2011_

Parashat Re’eh _2010-2011_

Parashat Pinchas _2010-2011_

Parashat Pekudei _2010-2011_

Parashat Noach _2010-2011_

Parashat Nitzavim-Vayelech _2010-2011_

Parashat Naso _2010-2011_

Parashat Mishpatim _2010-2011_

Parashat Miketz _2010-2011_

Parashat Metzora _2010-2011_

Parashat Matot _2010-2011_

Parashat Massei _2010-2011_

Parashat Lekh Lekha _2010-2011_

Parashat Korach _2010-2011_

Parashat Ki Tisa _2010-2011_

Parashat Ki Tetze _2010-2011_

Parashat Ki Tavo _2010-2011_

Parashat Kedoshim _2010-2011_

Parashat Ha’azinu _2010-2011_

Parashat Emor _2010-2011_

Parashat Ekev _2010-2011_

Parashat Devarim _2010-2011_

Parashat Chukat _2010-2011_

Parashat Chol HaMo’ed Sukkot _2010-2011_

Parashat Chol HaMo’ed – Pesach _2010-2011_

Parashat Chayei Sarah _2010-2011_

Parashat Bo _2010-2011_

Parashat Beshalach _2010-2011_

Parashat Bereshit _2010-2011_

Parashat Behar _2010-2011_

Parashat Beha’alotcha _2010-2011_

Parashat Bechukotai _2010-2011_

Parashat Bamidbar _2010-2011_

Parashat Balak _2010-2011_

Parashat Acharei Mot _2010-2011_